Go to www.sensodetect.com

Marknad

trad.jpg

25 procent av världens befolkning drabbas under sin livstid av psykisk sjukdom. Då tidig upptäckt och korrekt diagnos är mycket viktigt för effektiv behandling är marknaden för diagnostiska beslutsstöd vid utredningar relaterade till schizofreni och ADHD betydande. Årligen görs totalt omkring åtta miljoner diagnostiska undersökningar relaterade till nämnda tillstånd.

SensoDetect®-metoden används i dagsläget på ett flertal kliniker och sjukhus i Sverige. SensoDetects hemmamarknad, som huvudsakligen kommer att adresseras med egen säljorganisation, definieras som Skandinavien och bolaget avser initialt expandera till Europa. Parallellt med bearbetningen av den europeiska marknaden avser SensoDetect introducera SensoDetect® för key opinion leaders i Nord- och Sydamerika samt i Kina och Indien, för att lägga grunden för ytterligare framtida expansion.

Marknad: Europa och Skandinavien

Sammantaget görs, enligt styrelsens bedömning, omkring 300 000 psykosutredningar med schizofrenifrågeställning och över 500 000 neuropsykiatriska utredningar med ADHD som möjlig diagnos årligen i Europa. För Skandinavien bedöms motsvarande siffror uppgå till 12 000 respektive 21 000. Av detta följer att endast en liten marknadsandel skapar betydande intäkter. Förekomsten av både schizofreni och ADHD är, statistiskt sett, relativt jämnt fördelad i olika geografiska regioner.

I Skandinavien finns omkring 400 potentiella sjukhus och större kliniker på vilka utredningar inom  SensoDetect®-metodens tillämpningsområde utförs. En tiondel av dessa anses vara betydande och centraliserade diagnosställen med stora årliga utredningsvolymer. I Europa finns omkring 8 000 sjukhus och kliniker som utgör potentiella kunder för SensoDetect. Av dessa bedöms ungefär en tiondel utgöra större centra som diagnostiserar stora mängder patienter.

Potentiell marknad: SensoDetect®-metoden som verktyg för forskning och läkemedelsutveckling

Två genomförda studier visar SensoDetect® BERA:s användbarhet som instrument för uppmätning av fysiologiska effekter av psykofarmaka. Globalt uppgår läkemedelsmarknaderna för schizofreni och ADHD till över 20 miljarder USD. I härtill relaterad farmakologisk utveckling är objektiva metoder såsom SensoDetect®-metoden önskvärda. Därutöver finns betydande möjligheter att använda metoden för forskningsändamål med fokus på neurovetenskapliga projekt.

Vårdpersonal

Information för Dig som arbetar i vården

Patient

Information för Dig som ska på undersökning

Investerare

Finansiell information om bolaget och aktien

SensoDetects verksamhet utgår från en egenutvecklad metod för objektivt neurofysiologiskt beslutsstöd vid diagnosställande, främst inom psykiatrisk sjukvård och rättspsykiatri. Den underliggande tekniken i bolagets mätinstrument, SensoDetect® BERA, utgår från hjärnstamsaudiometri och är ett resultat av omfattande forskning vid Lunds universitet.